Från HTML till JavaScript till CSS

Det sägs att grunderna för den visuella internetupplevelse består av HTML och CSS medan JavaScript tillför den grundläggande interaktiviteten. Utöver detta finns det tekniker som interaktivt kombinerar dessa tre, så som Ajax, och som ger sidorna möjligheten att vara fullständigt dynamiska, så som PHP och ASP. I detta inlägg kommer vi med HTML som en röd tråd beskriva hur, och kanske varför, webben har blivit allt mer färgglad och grafiskt intensiv.

Hur och varför HTML?

HTML, kortform för HyperText Market Language, är helt enkelt grunden för en hemsida. Det kan ses som som den palett på vilken allt man ser har fästs. För att greppa idén bakom det hela kan det värt att ta en kort resa bakåt i tiden. Kring mitten av 1990-talet etablerades HTML som ett sätt att organisera framställningen av text, bilder och ljud. Med tiden blev det allt mer uppenbart att det fanns en nytta i att skilja mellan presentationen av själva innehållet och anpassningen av det visuella.

Den dynamiska webben

Behovet av att kunna interagera med webbsidor blev tidigt tydligt. Att bara kunna arrangera och presentera text, bild och ljud visade sig vara en drastisk begränsning. Det gav ingen möjlighet till egentligt informationsutbyte människor emellan. Inte heller var det möjligt för skaparen av en webbsida att indirekt genom interaktiva medel kommunicera med besökarna. För att avhjälpa detta infördes JavaScript. Genom denna teknik blev kunde skaparen av en webbsida ge funktionella formulär, ställa frågor åt besökarna och anpassa vad som visades endera automatiskt eller genom information som inhämtades från användare.

Övergången till CSS

Allt eftersom HTML blev mer välanvänt framstod det som uppenbart att det var omständligt att, exempelvis, behöva justera utseendet för texten på varje enskild paragraf eller sidan. Därför skedde en successiv övergång mot att kunna sammanlänka alla visuella element. CSS, eller Cascading Style Sheets, infördes som ett sätt att skapa en övergripande struktur för hur innehållet i HTML formaterades. Därmed uppstod möjligheten att på ett avsevärt mycket mer praktiskt sätt ge ett visst utseende och allt innehåll av visst slag.

Framtiden är oklar

Vad vi har gett här är bara en väldigt grov skiss över webbsidors tre främsta element. Mycket finns kvar att säga. Men vill man lära sig att skapa hemsidor från grunden är det just dessa tre som man bör fokusera på. I framtiden återkommer vi, i mer detalj, till vilka möjligheter som finns.